Vodič za brucoše #samostalno #prvikoraci #prviposao #napuninovčanik #svezafaks

EFRI - Vanjskotrgovinsko poslovanje

2

Preuzmi skriptu

poduzetništvo pitanja i odgovori za prvi kolokvij

- I. KOLOKVIJ -

1. DEFINICIJA PODUZETNIŠTVA ?
Iako se u ekonomskoj teoriji poduzetništvo ( Enterpreneurship) najčešće definira kao ukupnost poduzetnikovih inovacijskih, organizacijskih, upravljačkih i nadzornih sposobnosti, treba naglasiti da je to samo jedna od mogućih definicija budući da je poduzetništvo nemoguće točnije odrediti.

Poduzetništvo=spremnost na borbu protiv prepreka, spremnost na neizvjesnost ishoda i rizik!

Poduzetništvo je izazov,tj. više od želje za uspjehom, više od inovativnosti, više od znanja i upornog rada, više od novog proizvoda, više od tržišta, više od novog potrošača...

Poduzetništvo je posebna gosp.funkcija različita od vlasničke i upravljačke ili još bolje rečeno skup više međusobno povezanih funkcija usmjerenih na pokretanje novih poslovnih inicijativa s ciljem očekivanja iznadprosječnih prihoda.

Poduzetništvo uključuje sve djelatnosti poduzetnika usmjerene na ulaganja i kombinaciju poslovnih inputa, širenje na nova tržišta, te stvaranje novih potrošača.

2. DEFINICIJE PODUZETNIŠTVA KROZ POVIJEST ?
 Benedikt Kotruljević (sredina 15. st.) definira savršenog trgovca u uvjetima kada je trgovina bila povezana s rizičnim pothvatima, avanturom u kojoj se ogledavala prilika za za zaradu, nesigurnošću pomorskih i kopnenih puteva i neizvjesnosti prodaje.
Njegovo viđenje « savršenog trgovca» u potpunosti odgovara pojmu modernog poduzetnika, iako ga on ne imenuje poduzetnikom.

 Richard Cantillon ( 1680-1734)- koji se u ekonom. teoriji navodi kao prvi teoretičar poduzetnika i poduzetništva, smislio je riječ Entrepreneur; ne definira poduzetništvo izravno niti cjelovito, ali uvodi prvu opću definiciju poduzetnika kao osobe koja kupuje po poznatim cijenama, a prodaje po nepoznatim cijenama.


 Adam Smith (1713-1790.) govori o poduzetničkoj aktivnosti kao najboljem pokretaču ekonomskog razvitka i blagostanja društva, te naglašava nužnost raspodjele profita i za poduzetnika kao naknadu za njegov hazard(rizik).

 Jean Baptiste Say (1767-1832.), najpoznatiji populizator učenja A.Smitha,klasificira tri faktora proizvodnje: rad(najamnina), kapital(kamata) i zemlju(renta) kao izvore odgovarajućih dohodaka vlasnika.
Profit(poduzetnička dobit) je ,po njemu, također dohodak od rada, tj. neka vrsta najamnine za visoko rizičan i visoko kvalificirani rad poduzetnika.To je nagrada za poduzetnost, rizik, talent, odnosno nagrada za rijetkost takve vrste rada koja nije tako često sjedinjena u jednoj osobi.


 Frank H.Knight (1885-1972.) poduzetnika definira kao osobu koja spremno preuzima rizik i ostvaruje profit:
- kao nagradu za rizik
- kao nagradu za neizvjesnost

 Alfred Marshall (1842-1924.) govori o poduzetništvu kao slobodnoj djelatnosti po izboru poduzetnika, ali upozorava da u okviru izborne aktivnosti i njezine realizacije mora biti više smotrenosti i više samopouzdanja
Poduzetnička aktivnost ostvaruje se: 1. marljivošću i štedljivošću, 2. poslovnim špekulacijama, 3. poslovnim inovacijama.

 Joseph Schumpeter (1883.-1950.), austrijski i američki ekonomist i sociolog u ekonomsku teoriju uvodi pojam poduzetnika inovatora koji uvodi nove kombinacije faktora proizvodnje.
Poduzetnik je osoba koja motivirana željom i htijenjem za osnivanjem svog privatnog kraljevstva, s razvijenim osjećajem za borbu i oduševljenjem koje proizlazi iz kreacije novog.

 Mark.C.Casson ( 1982.) poduzetništvo definira kao proces prosuđivanja i donošenja odluka o uporabi ograničenih resursa.

 Peter Drucker (1986.)

Poduzetništvo je stvaranje novog tržišta i novog potrošača, odnosno raditi nešto na drugčiji način, a ne raditi nešto bolje od noga što već postoji.

Poduzetnik:
-traga za promjenama
-reagira na promjene
-koristi promjenu kao povoljnu priliku

 William Baumol naglašava kako faktori proizvodnje(znanje, financijski i materijalni resursi,društv. i ljudski kapital), sami po sebi nisu dovoljni za ekonomski razvoj.Oni su samo nužan input za proizvodnju, ali ne i dovoljan uvjet za nastanak ekonomskog rasta.Ljudska kreativnost i poduzetništvo su neophodno potrebni da kombiniraju inpute na profitabilan način.

 Nikola Kuvačić u poduzetničkom društvu vidi novu svjetsku šansu, odnosno dobru prigodu za povijesnu inovaciju bez novih revolucija.


3.KOJE SU ODREDNICE SUVREMENOG PODUZETNIŠTVA?

 profitno orjentirani pothvat
 dinamičnost i inovativnost
 neizvjesnost
 rizik
 anticipiranje promjena
 prosuđivanje i odlučivanje
 korištenje resursa
 radost kreacije

4.PODUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ?

Poduzetnik je osoba koja riskira novac, zdravlje, vrijeme, društveni ugled, ponekad i obiteljske odnose, kako bi osmislio razvio na profitu inovativan proizvod odnosno uslugu, a samim tim poduzetništvo današnjice nositelj je inovacije koja obnavlja, tranformira i potiče razvoj dijelom svijeta- ono generira;
- pojavljivanje novih poslovnih pothvata
- otvaranje brojnih novih radnih mjesta
- obnavljanje «svežom krvi» njihovih ekonomija

Ekonomski rast pojedinih nacionalnih ekonomija pretpostavlja:

- mehanizam koji potiče ekonomski rast, a generiraju ga najznačajnija i već etablirana poduzeća.

- mehanizam koji također potiče ekonomski rast, a generira ga poduzetnički proces čija uspješnost ovisi o:
1. poduzetničkim prilikama
2. poduzetničkom kapacitetu
5. ZNAČENJE PODUZETNIŠTVA U GOSPODARSTVU ODREĐENE EKONOMIJE?

 Poduzetništvo – primarno gospodarska djelatnost usmjerena na ostvarivanje proizvoda i usluga i stjecanje dobiti.
 Poduzetničkom aktivnošću se razvija gospodarstvo i pridonosi stvaranju države blagostanja
 Poduzetničko društvo se iskazuje porastom proizvodnje, porastom ukupnog prihoda i profita, porastom broja zaposlenih
 Inovativno poduzetništvo – uporište svih promjena6.DEFINICIJA PODUZETNIKA?

Ne postoji jedinstvena definicija poduzetnika. On podrazumijeva duh, marljivost, ideju.
Po jednoj definiciji poduzetnik je osoba koja stvara biznis ili proizvod, upravlja resursima i preuzima rizik da bi ostvarila profit. Po drugima je to osoba koja organizira, vodi te preuzima rizik poslovanja u cilju stjecanja dobiti.

Tri su ključna elementa koja definiraju poduzetnika:

1. stvaranje povećanog bogatsva
2. namicanje vrijednositi i
3. preizimanje rizika.


7. KOJE SU PREDNOSTI PODUZETNIŠTVA?

- Preuzimanje kontrole nad vlastitom sudbinom- stjecanje kontrole nad vl. sudbinom.
- Mogućnost mijenjanja stvari – temelji u socijalnom poduzetništvu, mjenjanje sustava
- Mogućnost iskorištavanja svojih potencijala- poduzetnik svoje poduzeće promatra kao sredstvo samoostvarenja ( igra), provjera sposobnosti
- Ostvarivanje neograničenih profita – vrlo važan faktor motivacije je novac
- Priznatost u društvu- poduzetnici su često cjenjeni članovi zajendice
- Raditi stvari koje volite – igra za osobu poduzetnika
- Primamljivost i dostupnost- zanimljive ideje mosu se realizirati s relativno malim ulaganjima, uz angažman obitelji i/ili malog br. zapsolenika
- Tržišna prilagodljivost- malo ze poduzetništvo ( za razliku od velikog) brzo prilagođava tržišnim zahtjevima.
- Inovativnost i motivacija –poduzentici ( mali) su znatno motiviraniji i kreativniji u realiziranju, odnosno pokretanju inovacija
- Mogućnost samozapošljavanja
- Kooperativnost s velikima- malo poduzetništvo je od vitalnog značaja za život velikog sustava (dobavljači, koperanti, kupci su)
- Izravnost kontakta- poduzentik je istodobno i vl. svog posla i voditelj, pa ima direktne kontakte sa zaposlenicima, kupcima, dobavljačima, itd.
- Veća učinkovitost- učinkovitiji su u odnosu na velika poduzeća, iako je manji ulog kapitala po novozaposlenom dobar je rezultat.
- Psihološke pogodnosti- samostalnost u vođenju poslova i slijeđenje vl. vizije djeluje kao izvor snage za vl. malih poduzeća.8. NEDOSTATCI ULASKA U PODUZETNIŠTVO ?


- Nesigurnost dohotka
- Rizik gubitka uloženog kapitala
o Što se najgore može dogoditi ako moje poduzeće propadne?
o Kolika je vjerojatnost najgore solucije? (Jesam li istinski spreman na ostvarenje
o poduzeća?)
o Kako mogu umanjiti rizik propadanja poduzeća?
o Ako moje poduzeće propadne, koji je moj rezervni plan?
- Nedefinirano radno vrijeme i naporan rad
- Niska kvaliteta života za vrijeme uspostavljanja poslovanja
- Visoka razina stresa
- Neograničena odgovornost
- Obeshrabrenje
- Izostanak društvene skrbi – država ne promatra uspjeh ili neuspjeh malih poduzetnika kao velikih i negira njihovu važnost.
- Mogućnost propasti- veliki rizik o dneuspjeha
- Nedostatnost kapitala- imaju otežan pristup, poradi rizičnosti, kapitalu
- Nedostatnost stručnosti- nisu uvijek u mogućnosti angažirati vrsne stručnjake, većinu poslova obavljaju sami
- Ekonomija obujma – zbog veličine i male financ.snage malu subjekti ne mogu kortistiti pogodnosti ekonomije obujma (prednosti serijske prozvodnje, sniženja, ulaganja u vl. istraživanja i sl.)
- Psihološke nepogodnosti- stres ukoliko se stvari ne odvijaju prema planu- uništavnaje psiho i fizičkog zdravlja, razaranje obitelji, itd.
- Poduzetnički nemoral- zaposolenici u malim poduzetničim subjetkima mogu biti izloeni raznim oblicima smaovolje njihovih vlasnika, i izlozeni neetičnosti istih.


Eksterni rizični čimbenici su ; nova tehnologija, ekonomija obujma, globalizacija, rastuća konkurenicja, zakonodavstvo, sofisiticirani potrošaći a interni rizični čimbenici su nedostatnost stručnosti, unutranji konflikti, nedostatna sredstva, marketinško neznanje, nedovoljnio istraživanje, kratkoročno planiranje.

9.OSOBINE PODUZENTIKA?

1. Inovativnost predstavlja kreaciju novih ideja, proizvoda, usluga ili procesa unapređenjem, otkrićima ili invencijom.To je najizrazitija osobina poduzetnika.


- Razumno preuzimanje rizika

Rizik je neizbježni pratilac svakog poduzeća, pa tako razlikujemo:

 Financijski rizik (vlastita imovina poduzetnika)
 Rizik karijere (neizvjesnost pronalaženja novog zaposlenja nakon propasti)
 Obiteljski rizik (uža obitelj pati od stresa uzrokovanog sa propašću posla)
 Fizički rizik (u slučaju neuspjeha moguć psihički slom poduzetnika)

3. Samouvjerenost – uvjerenje da su bolji od ostalih, ne mire se sa postojećim stanjem, već ga nastoje promijeniti.

4. Uporan rad
Upornost poduzetnika dolazi do izražaja posebno u prvih 5 godina koje su kritične za opstanak poduzeća.Kasnije se njihova upornost manifestira samo onda kada svojim vještinama mogu oblikovati zbivanja.

5. Postavljanje ciljeva
Permanentni proces u kojem ostvareni cilj predstavlja novu osnovicu za nove još «više» ciljeve.
Ciljevi su uvijek ispred, a ne iza uspješnih poduzetnika.

6. Odgovornost
U ostvarivanju svog pothvata poduzetnik je osoba koja osjeća punu odgovornost, ali i priznanje za postignuće.23. TIPOLOGIJA PODUZETNIKA PREMA FROHLLICHU I PICHLERU?

DINAMIČKO STVARALAČKI TALENT ADMINISTRATIVNO-IZVŠNI TALENT
JAK SLAB
JAK UNIVERZALAC PIONIR
SLAB ORGANIZATOR RUTINER


A) Univerzalac- svestran i pokazuje interese za sva područja biznisa a u niti jednom nije takav da bi se mogao smatrati vodećim.
B) Pionir- karakterizira ga spremnost na promjene, uz manju sklonost organizaciji i kontroli
C) Organizator- onaj poduzentik koji pokazuje posebnu sklonost za temenlna načela moderne organizacije
D) Rutiner- neznatna sklonost promjenama

10. TIPOLOGIJA PODUZETNIKA PREMA KIRSCHU?

12. Advokat- želi u nasljeđenom poslu što je moguće jaču poziciju, traži prednosti konkurencije kroz unutrašnje poduzetničko racionaliziranje ( obrtnici i trgovci na malo)- mobiliziranje potencijala, racionaliziranje i planiranje
13. Riskirant- advokat na mnogim mjestima
14. Prospektor- stalno je na tragu novom
15. Inovator- stalno je u traganju za novim i to uspješno unosi na tržište.Kod njega planiranje ima podređenu ulogu.
16. Arhitekt- nasljeđeni posao kao operativna baza ,ali kalkulirajući napada nova područja, bez emocionalnog vezivanja , uz neophodno planiranje.
17. Antistrateg- fleksibilnost i improvizacija, brzo donosi odluke, ponekad radi greške, operira često u okruženju vel.tromih organizacija.Bez strateškog planiranja, sve dok njegovo poduzeće ne postane veliko.


11.TIPOLOGIJA PODUZETNIKA PREMA VESPERU?

18. pojedine samozapošljavajuće osobe- u pravilu rade sami ili s nekoliko zaposlenih,, a zadatke, u pravilu, izvršavaju osobno (agenti, brokeri, računovođe, liječnici...)

19. graditelji tima- oni koji su su usmjereni na gradnju vel. poduzeća koristeći najam i delegiranje (poduzetnik majstor, oportunist, pronalazač)
20. neovisni inovator- tradicionalni izumitelji koji su došli do ideje za bolje proizvode i osnovali poduzeća ( Bell, Edison, Kettering).
21. umožavatelji obrasca- koji su multiplicirali profit pomoću drugih poduzetnika koje su povezali u mrežu, a putem efektivnog poslovnog obrasca, tj. strukture( pr. McDonald-franšiza, lanac hotela).
22. eksploatatori ekonomije obujma – pr.diskontnih trgovina koje se lociraju na područja s nižim rentama i porezom, te reduciranjem cijena dolaze do profita i sprječavaju ulazak konkurencije.
23. agregatori kapitala- skupljaju početni kapital iz više izvora da bi započeli neki posao(od raznih financijskih institucija).
24. stjecatelji/ akviziteri- preuzimaju već postojeći biznis (u cjelosti ili djelomično).
Svako poduzeće koje nastavlja poslovat izvan svog prvog vlasnika predstavlja akviziciju.
25. umjetnici kupoprodaje- ne preferiraju držanje poduzeća već ista kupuju i preporodajom po cijeni višoj od plaćene ostvaruju profit.
26. konglameratori- druga vrsta akvizicije, preuzima se kontrola nad poduzećem kupnjom većinskog paketa dionica. Te dionice služe za daljnju kupnju novog poduzeća i kada se ono pripoji (merge) poduzeću-majci porasti će cijena dionica nastalog konglomerata.
27. špekulanti- kupnja i preprodaja dobara, odmah ili nakon oplemenjivanja.
28. manipulanti prividnih vrijednosti- ponovnom prezentacijom stvara dojam da je neka stvar vrijednija nego li to jest tako da je može povoljnije prodati ( npr.nagovori kreditora da da zajam na duži rok i na taj način podiže aktivu poduzeća)
12.. TIPOLOGIJA PO ZUBERBŰCHLERU?

o Poduzetnik-pionir ( u I. fazi)
o Poduzetnik-maher ( u II. fazi – fazi rasta)
o Poduzetnik- strateg ( III.faza- faza razvoja)
o Poduzetnik-trener ( IV. faza)

13. .... PREMA ISTRAŽIVANJIMA YANKELOVICH PARTNERA?
o Idealisti (namaju «živaca» sa papirima)
o Optimizatori (balans između privatnog, obiteljskog života i poslovnog života)
o Radnici (20 % poduzetničke populacije, vole svoj posao,ulažu dodatne napore)
o Žongleri (također 20 %, teško delegiraju poslove, sve rade sami,vrlo energični, simultano rade više poslova)
o Održavatelji (najmanja skupina, 15 %, umjesto da počinju od nule, poduzeće dobiju kupnjom ili putem nasljedstva, zadovoljni su statusom «QUO», uspješno balansiraju privatni i poslovni život)


14. KOJI SU PODUZETNIČKI POTICAJI?
- profit – za uloženi novac očekuje se povrat novca + zarada
- samostalnost – sloboda neovisnosti djelovanja snažan je poticaj
- zadovoljstvo- osobno zadovoljstvo u postizanju ciljeva

15. KOJI SU IZVORI/VRELA PODUZETNIŠTVA?

a. Neočekivani događaji mogu biti ili neočekivani uspjeh ili neuspjeh, to su u biti pokazatelji koji upućuju na istraživanje promjena, one zahtjevaju neku inovaciju. Ti događaji naravno nemoraju se događati isključivo unutar poduzeća već i izvan njega. Da bi se poduzeće pripremilo za neočekivane vanjske okolnosti mora imati odgovarajuću razinu znanja i stručnosti.
b. Nepodudarnost pretpostavljenog i zbiljskog je nesklad stvarnosti i očekivanja, postoji više vrsta nepodudarnosti. Nepodudarnost između ekonomskih realnosti, nepodudarnosti između stvarnosti i predodžbe o njoj, nepodudarnost između pretpostavljenih i stvarnih vrijednosti, nepodudarnost u ritmu i logici proces. U svakom slučaju bez obzira o kojoj se nepodudarnosti radi ona je jasan indikator poduzetniku da stvari ne funkcioniraju onako kako bi trebale ili onako kako bi on to želio te da se nešto treba poduzeti.!
c. Potrebe poboljšanja procesa odnose se na poslovne procese unutar poduzeća. One stalno zahtjevaju inovacije i promijene. Da bi se one i provele treba razumijeti promijene, posjedovati odgovarajuća znanja i treba se nači rješenje koje je prihvatljivo zaposlenima.
d. Promjene tržišna strukture se uobičajeno mijenja uslijed brzog rasta pripadajuće grane, međusobnog povezivanja različitih tehnologija, brzog načina promjena u poslovanju poduzeća. Kad se radi o promjeni tržišne strukture možemo vidjeti dva moguća izvora, ili da se zamjeti neki novi segment tržišta (koji ili nije još prije bio iskorišten ili pak neki koji je naglo porastao i dobio na značaju) ili da uvođenje nove tehnologije daje veliku prednost u udjelu tržišta pa se poduzetnici orijentiraju takvoj prilagodbi u svrhu povećanja profita.
e. Demografska kretanja odnose se na promjenu broja stanovništva, promjenu dobne strukture, promjenu zaposlenosti, promjenu obrazovanosti i prihoda. Sva ta kretanja određuju tko će, što će i koliko će kupovati. Ovdje poduzetnik treba pronaći pravi proizvod koji će ovisno o gore navedenim faktorima biti privlačan za najveći mogući udio stanovništva.
f. Nova znanja su uvijek temelj specifičnih vrsta inovacija. Inovacije zasnovane na znaju imaju dugi vremenski razmak između otkrića i primjene, te primjene i komercijalizacije. Inovacije koje su rezultat novih znanja zahtjevaju složeno poduzetničko upravljanje budući da su rizici veliki.

16. IZVORI PODUZETNIČKIH IDEJA I?
prema američkom istraživanju:

o 42 % iz prijašnjeg zaposlenja
o 18 % na temelju osobnih interesa i afiniteta
o 10 % stjecajem okolnosti
o 0.8 % na temelju različitih sugestija
o 0.6 % na temelju prijedloga prijatelja
o 0.6 % na temelju obiteljske tradicije
o 0.6 % na temelju školovanja
o 0.4 % iz ostalih izvora

17.IZVORI PODUZETNIČKIH IDEJA II ?
prema Walshu i White-u:
o hobi
o darovitost
o stručnost
o prigode
o pronalazaštvo
o ostalo

18. IZVORI PODUZETNIČKIH IDEJA III ?
prema Hisrichu, Petersu i Shepardu:
o kupci (razne ankete i sl.)
o postojeći proizvodi i usluge (osmišljava se privlačniji proizvod)
o distribucijski kanali
o istraživanje i razvoj
o vlada i zakoni (novi propisi i odrednice)


19. KOJE SU SISTEMATIZACIJE TIPOVA PODUZETNIŠTVA?

Razlikuju se dva tipa sistematizacije poduzetništva ;

1.)Entrepreneurship- je onaj tip poduzetništva koji se odvija izvan poduzeća, pa se nekad zove i čistim poduzetništvom, za razliku od
2.)Intrapreneurshipa koji se odvija u poduzeću pa se stoga naziva koorporacijskim ili unutarnjim poduzetništvom.

Korporacijski poduzetnik je osoba koja krši politiku, ignorira zapovjedni lanac, prkosi procedurama i može iskrsnuti sa novim proizvodom ili uslugom.
Razumije okolinu poduzeća (prilike), fleksibilan, vizionar, stvara prilike drugima, potiče timski rad, stvara punu podršku ostalima u organizaciji, uporan je.

Također se po pojmom korporacijskog(unutarnjeg) poduzetništva ponekad podrazumijevaju poduzetnički stavovi i ponašanje zaposlenih u velikim poduzećima (prvenstveno manageri koji su odgovorni za troškove i prihode u području svog djelovanja).

20. KOJE SU RAZLIKE IZMEĐU MALIH I VELIKIH PODUZEĆA?

Poduzetnici u vel.poduz. djeluju unutar granica postojećeg poduzeća, odnosno i nadalje su zaposlenici određenog poduzeća, ali posjeduju slobodu u vođenju određenog aspekta poslovanja, najčešće novog proizvoda ili podružnice.


 U velikim poduzećima znaju da će im poduzeća, ako i ne uspiju, osigurati plaću, barem neko vrijeme
 U velikim poduzećima napreduje se na temelju korporativnih standarda, a ne poduzetničkog uspjeha
 Poduzetnici u pravilu ne moraju brinuti o svom obrazovanju i kretanju u «pravim» društvenim krugovima – oni se brinu o zarađivanju novca kako bi podmirili plaće i ostale obveze
 Poduzetnici u velikim poduzećima se odabiru od strane korporativne hijerarhije i ne trebaju brinuti o izgradnji potrebne strukture za poslovanje (npr. tehnička potpora, ljudski resursi ili marketing i prodaja)

Prednost vel. poduzeća u usporedbi sa malim je u raspoloživosti resursa unutar organizacije, no uprkos tome inoviranje postaje sve teže kako poduzeće raste i to zato;

- što je poduzeće veće, teže je znati što tko radi
- specijaliziranje i separacija pomažu poslv. jedinicama da ostanu fokusirane ali otežava se komunikacija
- interna konkurencija otežava situaciju jer ohrabruje grupe na skrivanje idejaPrepreke poduzetništvu u velikim korporacijama?

- Priroda velikih organizacija – pet faktora koji rade protiv razvoja poduzetničke kulture: (a) međuljudski odnosi, (b) previše razina odlučivanja (c) potreba za kontrolom (d) korporativna kultura (e) vremenska dimenzija - proračunski ciklusi
- Potreba za kratkoročnim profitima
- Nedostatak poduzetničkog talenta
- Neprikladne metode kompenzacije

Zašto razvijati poduzetništvo u velikim poduzećima?

Poduzeće sve teže pronalaze načine opstanka na tržištu i upravo zato potrebni su poduzetnici kojima je cilj prestići konkurenciju stvaranjem novih poslova na novim tržištima. Poduzetnici u velikim poduzećima zaslužni su za ubrzavanje i troškovnu efektivnost transfera tehnologije od istraživanja i razvoja tržišta. Ponekad se poduzetnici u vel.poduzećima nazivaju i inovatorima, no ta dva pojma nisu isto. Inovatori stvaraju nove proizvode a poduzetnici su zaslužni za lansiranje tih proizvoda na tržište.


Ključni razlozi za razvoj poduzetništva u korporacijama su?

- razvoj tehnologije i globalizacija povećavaju konkurenciju, a poduzeća koja mogu brzi iskoristiti nove prilike stječu prednost,
- budući da je teže zadržati lidersku poziciju na tržištu, vođe moraju ostati fleksibilni i poduzetnički raspoloženi
- odanost djelatnika je upitna danas, te brzo napuštaju poduzeće


Pretpostavke za razvoj poduzetništva unutar poduzeća su ?

- Shvaćanje korporativnog poduzetništva kao načina stjecanja konkurentske prednosti
- Utvrđivanje korporativnog poduzetničkog modela
- Razvijanje poduzetničke kulture u velikim poduzećima
- Identificiranje poduzetničkog talenta;
- Nagrađivanje poduzetnika u velikim poduzećima
- Utvrđivanje sustava za administriranje i procjenu projekata


Uvjeravanje ljudi u postupke poduzeća je bitna stvaka, zato poduzeća moraju razviti poduzetništvo imajući u vidu da je ;

- potrebno kreirati klimu u kojo svi imaju potencijal za razvijanje novih ideja
- redovno tragati za telentima i resursima
- razvijati interno tržište ideja

21. PODUZETNIŠTVO U VELIKIM PODUZEĆIMA - INTRAPRENEURSHIP

 Povećanje konkurencije i stalne promjene okoline na tržištima diljem svijeta tjeraju velika poduzeća na inovativnost i fleksibilnost.
 Ujedinjavanje prednosti malih poduzeća (kreativnosti, fleksibilnosti, inovativnosti, poznavanja tržišta, ...) sa tržišnom snagom i financijskim resursima velikog poduzeća –poduzetništvo u velikim poduzećima.
 Organizacijsko poduzetništvo, poduzetništvo u već uhodanim poduzećima, bez obzira na to da li su ona velika, neprofitna, u vlasništvu države ili mala poduzeća


Tradicionalno poduzetništvo i poduzetništvo u vel.poduzećima ujedinjuju mnoge zajedničke karakteristike, a samo neke od njih su; usredotočenosti na inovacije, usredotočenosti na kreiranje proizvoda koji stvaraju dodatnu vrijednost, potreba za investirajem u rizične aktivnosti, itd.

Za unutarnje poduzetništvo svojstveno je sljedeće stanje svijesti;
- ustrajnost i riješenost (spremnost na rad)
- intiutivno poimanje funkcioniranje tržišta- nove tržišne mogućnosti
- poslovni entuzijazam, vezanost za poduzeće


22. TRADICIONALNO PODUZETNIŠTVO ( ENG. ENTREPRENEURSHIP)


 Poduzetništvo u malim i srednjim poduzećima u ekonomskoj literaturi poznato je pod nazivom tradicionalno poduzetništvo
 Prvi poznati zapisi o malom poduzeću pojavili su se prije 4000 godina. Povijesni razvoj malog poduzetništva pokazuje da je malo poduzeće cvjetalo u gotovo svim starim kulturama
 U malom poduzetništvu posebno su se isticali: Arapi, Babilonci, Egipćani, Grci, Feničani, Rimljani...

Podjela malih poduzeća je prema jednodimenzionalnim(broj zaposlenih), odnosno višedimenzionalnim( broj zaposlenih, godišnji prihod od prodaje, dionički kapital, ukupna imovina) kriterijima.
U praksi je ipak najčešći kriterij prema broju zaposlenih:
 Mikro subjekti – pravne i fizičke osobe koje prosječno godišnje imaju manje od 10 zaposlenih (1-9 zaposlenih)
 Mali subjekti – pravne i fizičke osobe koje prosječno godišnje imaju manje od 50 zaposlenih (10-49),

Važnost malog gospodarstva u RH (2004 god.)
 čini 94.7% ukupnog broja hrvatskih poduzeća
 zapošljava 33% djelatnika
 ostvaruje 22.8 % ukupnog prihoda Republike Hrvatske


23. KOJI SU MODELI PODUZETNIŠTVA?

Postoje tri modela poduzetništva;

1. Američki model-ističe ekonomsku i socijalnu slobodu , tzv. slobodno poduzetništvo
 ekonomska sloboda – sloboda stvaranja bez prethodnog odobrenja vlade, raspolaganja profitom, te sposobnost ulaženja u ekonom. aktivnosti s minimum vladine kontrole
 socijalna sloboda – podrazumijeva autonomiju pojedinca i poduzeća u pogledu raspolaganja vlasništvom, pravo izbora zaposlenja, kupca, dobavljača, sloboda govora i tiska, pravo na pošteno suđenje u sudskom procesu, pravo na zaštitu od miješanja vlade u područje ekonomije, zakonodavstva i medija.
Ovaj model pokušava zaštititi prava pojedinca, uravnotežuje moć pojedinca i poduzeća, individualna prava (zaštita potrošača) i poslovna prava (slobodno tržište)

2. Europski model poduzetništva
Postavlja socijalne slobode ispred ekonomskih, što znači da u pod.procesu daje ljudima bitna prava u odnosu na poduzetnika; po ovom modelu vlada kreira okvirna pravila igre za poduzetništvo i pomoću zakonodavstva osigura ostvarenje socijalnih ciljeva ravnopravnosti i kvalitete života; ovdje privatno vlasništvo egzistira, ali legalna moć individua kao potrošača ili zaposlenika, veća je od one koju ima poduzeće.

- Azijski model poduzetništva
Postavlja ekonomske slobode ispred socijalnih, te povezuje trgovce i vlade kako bi se izjednačili u društvenoj moći, pojednici ostaju bez ikakve moći. Ako postoji zakonodavstvo ono služi za zaštitu lokalne industrije od uvoza.
Pojedinci po azijskom modelu imaju manje prava nego po američkom i europskom modelu.
24. PRIKAŽI LANAC PODUZETNIČKOG RAZVITKA?
Odumiranje ideje  Raspad pothvata Bankrot 
Nova idejaPoslovni pothvatPoduzeće
Nove ideje  Poslovni pothvat  Poduzeće Odumir.
 ideje
Nove ideje 

Prikazani lanac je proces mijene koji je stalan, dakle osnivaju se nova poduzeća, ali i odumiru ona već osnovana.

25. KOJI SU UVJETI ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA ?

Uvjete za razvoj poduzetništva grupiramo u dvije skupine i to su;

1. Opći uvijeti za razvoj poduzetništva:

-Tržišne institucije, odnosno to podrazumjeva tržište proizvoda, kapitala i rada ( radne snage) i promatra se sa dva aspekta i to njihova postojanja, te slobode njihovog funkcioniranja.
-Pravna država- država pravno uređuje sva bitna pitanja koja se odnose na poslovanje u cilju zažtite sudionika u poduzentičkom procesu. Pravna država.
-Civilno društvo je jedan od uvijeta razvoja poduzetništva jer bez njega ne postoji ni pravna država ni tržišne insitucije.

2. Posebni uvijeti za razvoj poduzetništva su
a) ekonomska razvijenost i tržišna konjunktura – ekonomski razvijena sredina stvara nove potrebe ( potražnju) a samim tim raste obujam proizvodnje,
b) razvijenost poduzetničke infrastrukture- osnivačka infrastruktura ( obrazovanje osnivača, savjetovanje, inkubacijski centri, osnivački kapital i istraživanja, itd) i prateće djelatnosti i službe ( prijenos i prijevoz roba, energije, novca, informacija).
c) stanje uže sredine- podrška obitelji poduzetnika i podrška sredine.
d) zakonski uvijeti za osnivanje poduzeća- zakonski propisi koji se odnose na uvjete u pogledu osnivanja poduzeća, zaposlene, prostor, zaštitu okoline, itd.

26. KOJE SU TEMELJNE INSTITUCIJE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U RH?


 Ministrarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
 HGK
 HOK
 Poduzetnički inkubatori
 Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)
 Hrvatski savez zadrugara (HZS)
 Lokalna samouprava
 Zone malog gospodarstva
 Tehnološki centri
 ostale institucije za razvoj poduzetništva


27. POJAM INOVACIJA I INOVATOR!
Inovacija je proces pretvaranja invencije(novog znanja) u nove postupke, tehnike, tehnološke procese, nove tehnologije ili poboljšanje proizvoda.
Inovator je osoba koja radi nešto na nov način, koja unosi promjene, koja osmišljava nove načine obavljanja postojećih aktivnosti ili osmišljava sasvim nove stvari (proizvode, usluge, postupke itd.)
Inovator je osoba koja stvara nova idejna rješenja koja poboljšavaju postojeća stanja , odnosno stvaraju nova stanja.

28. IZVORI INOVACIJA – NABROJITE I OBJASNITE!
• Izvori inovacija mogu biti tehnologije, tržište ili organizacije. Tehnologija koja je usmjerena na to kako se nešto radi, tržište koje je usmjereno na to kako će se koristiti inovacija, te organizacija u smislu organizacije u kojoj se sama inovacija događa.
Inovacija zahtijeva promjene na sve 3 dimenzije.

29. ŠTO SE PODRAZUMIJEVA POD INOVACIJOM TEHNOLOGIJE?
• Postoje dvije vrste inovacije tehnologije, inovacija proizvoda i inovacija procesa. Inovacija proizvoda je kada se pojavljuje ideja o novom proizvodu. Inovacija procesa je kada se pojavljuje ideja kako unaprijediti postojući proces u smislu smanjivanja troškova ili skraćivanja vremena trajanja.

30. ŠTO SE SMATRA TRŽIŠNOM INOVACIJOM?
• Tržišnom inovacijom se smatra ona inovacija koja je orijentirana na uvođenje novih kanala distribucije ili pak na ekspanziju (proširenje) ponude na nova područja.

31. ŠTO SE SMATRA INOVACIJOM PODUZEĆA ?
• osnivanje poduzeća
• inovacija organizacije

32. ŠTO JE VAŽNO KOD UPRAVLJANJA PODUZETNIČKOM INOVACIJOM ?
Važno je poznavati:
o tempo inovacije (tendencija povećanja broja inovacija i skraćivanje vremena njihove komercijalizacije)
o faze inovacija (životni ciklus inovacije kroz 5.faza)

33. KOJE SU FAZE ŽIVOTNOG CIKLUSA INOVACIJE?
• Invencija => je proces stvaranja nove ideje ili procesa, ali ona nije isto što inovacija, inovacija predstavlja primjenu invencije(novih znanja)
• Razvoj => uključuje preuzimanje invencije i njeno pretvaranje u praktičnu svrhu ili za tržište
• Difuzija => je proces stavljanja inovacije u upotrebu.
• Integracija => se odnosi na proces izvođenja stalnih promjena.
• Propadanje => se događa kada se zaustavi upotreba inovacije.

34. NABROJITE I OBJASNITE KORISNIKE INOVACIJE OBZIROM NA PROCES PRIHVAĆANJA INOVACIJE OD STRANE TRŽIŠTA!
• Inovatori => oni pojedinci koji preuzimaju rizik i spremni su platiti posebnu naknadu da bi prvi imali proizvod i spremni su prihvatiti probleme pri uporabi novog proizvoda.
• Radni adopteri => čine vodeće stvaraoce mijenja o tržištu, više su inovativni od prosječnog kupca
• Rana većina => oni su svjesni inovacija, ali im pristupaju promišljeno te ih temeljito kontroliraju prije nego što ih prihvate.
• Kasna većina => predstavlja one ljude koji čekaju dok je potpuno jasno da je inovacija sigurna i široko prihvaćena
• Oklijevala => oni su usmjereni na tradiciju prošlosti, prije nego na inovacije sadašnjosti ili budućnosti, oni prihvaćaju inovaciju tek kad nemaju drugog izbora

Brzina prihvaćanja inovacije za poduzetnike i managere je kritičan faktor , jer se u tom kontekstu javlja pojam prednost prvog pokretača.To je takva strategija u kojoj poduzeće koje prvo lansira inovaciju uspostavlja tržišnu dominaciju!35. INOVACIJA I POSLOVNI PROCESI!
• Poslovni proces podrazumijeva niz aktivnosti čijim izvršenjem se transformiraju materijali, energija i ljudski rad u proizvod ili uslugu namijenjenu potrebi kupca.
• Središnji procesi su sumjereni na zadovoljavanje potrebe kupaca, procesi potpore služe za podupiranje ostvarenja središnjih procesa, a menadžment procesi su ti koji povezuju središnji i proces potpore u poslovni proces.
• Da bi se dobro poslovalo treba se osigurati skup dobrih ideja. Dakle inovacije su važne za poslovne procese u smislu da možda uvedu i nove procese ali prvenstveno da omoguće neki nov i bolji način da se vrše već postojeći poslovni procesi.

36. KOJE SU PREDNOSTI A KOJE SLABOSTI MALOG PODUZEĆA?
Prednosti:
 primamljivost i dostupnost
 mogućnost zapošljavanja
 mogućnost samozapošljavanja
 brzo primjenjuju inovacije
 tržišnna prilagodljivost
 inovativnost i motivacija
 kooperativnost s velikima
 profitabilnija od velikih
 izravnost kontakta
 veća učinkovitost
 psihološke pogodnosti

Slabosti:
 visok stupanj neuspjeha, viši rizik, mogućnost propasti
 pomanjkanje menadžerske stručnosti
 poduzetnička etika
 niže plaće
 kompjuterska nepismenost
 kratkoročni ciljevi
 radno intezivne djelatnosti
 izočnost društvene skrbi
 nedostatnost informacija
 nedostatnost kapitala
 nedostatnost stručnosti
 ekonomija obujma
 psihološke neugodnosti

37. ŽIVOTNI CIKLUS MALOG PODUZEĆA
možemo definirati kroz sljedećih pet faza,

1. nastanak- ovisi i resursima u kreciji novog poduzeća ( kapital),prostoru, namjeri i razmjeni ( trgovini ili razmjeni biznisa da drugima
2. prežiljavanje- zbog nedostatka sredstava ili sl. poduzeće nailazi na probleme, npr. za restoran se zna ako preživi 2 godine da s emože računati na opstanak.
3. uspjeh- poduzeće s eetabliralo na tržištu pa možemo reći da je uspjelo.ovo s epostiže konzistentim performansima, stalnim rastom ili stavilizacijom na razini poslovanja.
4. uzlet- faza brzog rasta poduzeća manifestira se rastom prodaje ( može i dovesti poduzeće u neravnotežu)
5. dozrelost resursa- malod poduzeće sve višse slići velikom poduzeću, fizički je naraslo, veći broj zaposlenika i sl. nastaje potreba za novim vodstvom ( vlasnika traži menagera radi novih ideja i sl.)

U modernoj ekonomskoj teoriji razvoj poduzetništva promatra se kroz 4 faze razvitka; 1. prije rođenja, 2. prihvaćanje (djetinjstvo), 3. prodor (rast), 4. zrelost (odraslost)

38. RAZLOZI ZA PROPADANJE MALIH PODUZEĆA ?

 nekompetentnost 44 %
 pomanjkanje managerskog iskustva 17 %
 neujednačeno iskustvo 16 %
 neiskustvo u struci 15 %
 nemar 1 %
 prijevara ili nesreća 1 %
 nepoznato 6 %

39. ZNAČAJ MALOG GOSPODARSTVA U VISOKO RAZVIJENIM ZEMLJAMA ?
 generator razvoja cjelokupnog gospodarstva
 izvor zapošljavanja i novih RM
 osiguravatelj rasta konkurentnosti gospodarstva
 pokretač inovacija, ideja, napretka
 značajno sredstvo tehnološkog razvitka

40. SPECIFIČNI OBLICI MALOG PODUZEĆA?
Prema spolu:
• poduzetništvo muškaraca
• poduzetništvo žena

Prema nacionalnosti:
• poduzetništvo većine
• poduzetništvo nacionalnih manjina

Prema dobnoj zrelosti:
• dobno zrelih osoba
• poduzetništvo mladih

Prema poduzetničkom iskustvu:
• poduzetništvo u novoosnovanim poduzećima
• poduzetništvo u etabliranim tvrtkama

Prema obiteljskoj angažiranosti:
• neobiteljsko poduzetništvo
• obiteljsko poduzetništvo

Prema broju poduzetnika:
• individualno
• skupno

41. ŠTO PODRAZUMIJEVA DOBRA PODUZETNIČKA KLIMA U RAZVIJENIM PODUZETNIČKIM GOSPODARSTVIMA ?
 inovacijske parkove
 poduzetničke inkubatore
 poduzetničke banke
 institute za male tvrtke
 edukacijske centre


42. PODUZETNIČKI PROCES?

Poduzetnički proces predstavlja iskorištavanje prigode i daljnji rad na njezinoj izgradnji i razvoju.
U užem smislu predstavlja početnu fazu, tzv. «start-up» u kojoj se:

 transformiraju poslovne ideje u realnost
 generiraju ideje
 prepoznaju tržišne prilike
 istražuje dostupnost resursa

U širem smislu uključuje se uz start-up fazu još i faza novog poduzeća u kojoj se:
 osniva novo poduzeće
 pokreće novi pothvat
 počinju događati poslovne promjene
 pribavljaju i grupiraju resursi
 implementira strategija ulaska na tržište

43. VODIČ KROZ PODUZETNIČKI PROCES ?

44. NAVEDITE 3. KLJUČNE KOMPONENTE ZA USPJEŠNU REALIZACIJU PODUZETNIČKOG POTHVATA ?


0

Preuzmi skriptu

Vanjskotrgovinsko poslovanje

Vanjskotrgovinsko poslovanje


Dodaj skriptu

Maksimalna veličina datoteke je 10 MB.
Dozvoljeni tipovi datoteka: gif, jpg, png, doc, dot, xls, dfw, dwg, dxf, zip, pdf, pps, ppt, txtKako bi poboljšali funkcionalnost stranice, MojFaks koristi kolačiće (cookies). Više o kolačićima pročitajte u uvjetima korištenja.

Slažem se